Sa ciljem unapređenja upravljanja rečnim slivovima kroz integrisani i koordinisani pristup, WWF zajedno sa Međunarodnom komisijom za zaštitu Dunava (ICPDR) i Međunarodnom komisijom za sliv reke Save (ISRBC) radi na razvoju projekta Hidromorfologija Dunavskog sliva i restauracija reka GEF DYNA.

Projekat će obuhvatiti 5 zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Srbija i Ukrajina) i realizovaće se kroz četiri komponente:

  • Usklađivanje regionalnih pristupa za smanjenje hidromorfoloških pritisaka;
  • Podrška državama u primeni  planova upravljanja slivom Dunava;
  • Demonstracioni pilot projekti za obnavljanje reka u slivu Dunava;
  • Razmena znanja i efikasan monitoring i evaluacija projekta.

Treća komponenta GEF DYNA projekta obuhvata implementaciju jednog prekograničnog i tri nacionalna pilot projekta koji će demonstrirati dobre prakse integralnog upravljanja i sprovođenje mera za smanjenje hidromorfoloških pritisaka.

Jedan od pilota koji je izabran za realizaciju je projekat „Obnavljanje reke Karaš“ u Srbiji.  Karaš je leva pritoka Dunava duga 110 km koja protiče kroz Banat u Rumuniju i Srbiji, a nastaje u Karpatima. Karaš ima neregulisan tok u Srbiji po čemu se izdvaja u odnosu na većinu reka u Vojvodini. Postojeći hidromorfološki pritisci na ovoj reci su veštačke pregrade koje onemogućavaju nesmetanu migraciju riba i drugih akvatičnih organizama.

Cilj pilota je da obnovi povezanost i kontinuitet reke  i da kroz dizajniranje i izgradnju ribljih staza (prelaza za ribe) unapredi uslove za očuvanje  populacija ribe i drugih akvatičnih organizama. 

Pilot projektom na Karašu je predviđena izrada studija izvodljivosti za izgradnju ribljih staza na tri lokacije i izgradnja riblje staze na jednoj od tri predmetne lokacije. Pripremu predloga za pilot projekat na Karašu WWF je radio u saradnji sa Republičkom direkcijom za vode Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Javnim vodoprivrednim preduzećem Vode Vojvodine i Institutom za vodoprivredu Jaroslav Černi.

U skadu sa internim procedurama WWF-a i zahtevima GEF agencije, pre implementacije ovog projketa neophodno je izraditi Okvir za upravljanje pitanjima životne sredine i socijalnim pitanjima (Environmental and Social Management Framework- ESMF).

Nacrt ovog Okvira možete preuzeti na engleskom i srpskom jeziku. Svoje komentare na ovaj dokument možete dostaviti do 13.09.2019. godine na e-mail adresu serbia@wwfadria.org.

Izvor preuzimanja: WWF Srbija

oglas
Redakcija portala Zelene priče.