SAOPŠTENJE POVODOM KVALITETA VAZDUHA U BEOGRADU I NAVODA O POŽARU NA DEPONIJI U VINČI

Beogradska otvorena škola i inicijativa građana „Glasni građani za čistiji vazduh“ zahtevaju od nadležnih organa da javnosti daju jasne informacije u vezi sa:

  1. trenutnim kvalitetom vazduha u Beogradu i 
  2. situacijom na deponiji Vinča povodom navoda da je na ovoj deponiji izbio otvoreni požar i uticajem koji ovo može imati na kvalitet vazduha u Beogradu, 
  3. kao i da sačine i sa javnošću podele plan delovanja u vezi sa saniranjem požara i njegovih posledica.

Pozivamo upravu Grada Beograda, pre svega Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, Sekretarijata za inspekcijske poslove, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, kao i Sektor za vanredne situacije, Zavod za javno zdravlje Beograd i JKP „Gradska čistoća” da građane tačno, potpuno i pravovremeno obaveste o ovim pitanjima.

Deponija
Fotografija: Deponija; Tom Fisk /Pexels

Požar na deponiji

Otkako su mediji izvestili o požaru na deponiji, u javnosti se spekuliše o stepenu zahvaćenosti požarom. Mogućem razvoju situacije, posledicama po kvalitet vazduha i zdravlje građana i građanki Beograda i okoline. U nedostatku zvaničnih, jasnih i pouzdanih informacija i adekvatne reakcije nadležnih organa, građani su pojačano zabrinuti za svoje zdravlje. Posebno za zdravlje i dobrobit dece, trudnica, starijih ljudi, ljudi narušenog zdravlja i ostalih ranjivih grupa. 

Povećani stepen zagađenja vazduha u Beogradu u prethodnih sedam dana, od 14.02.2020. godine, registruju merne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine. Na stanicama Novi Beograd, Mostar, Stari Grad i Vračar, zabeleženo je 3 do 4 prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti PM10 čestica. Dok se koncentracija PM 2.5 čestica kretala iznad godišnje granične vrednosti.  

U opštini Grocka, u kojoj se deponija Vinča nalazi, nema ni državnih ni lokalnih stanica za merenje kvaliteta vazduha. Samim tim ni zvaničnih podataka o kvalitetu vazduha na tom lokalitetu. Teritorijalno najbliža stanica iz državne mreže, ne beleži prekomerno zagađenje. Reč je o stanici koja ne meri koncentracije PM10 čestica (prate se koncentracije sumpor-dioksida, azot-dioksida, prizemnog ozona i ugljen-monoksida). 

Ovo je drugi put u poslednjih 5 meseci da se pojavljuju navodi o izbijanju požara na deponiji

Podsećamo da je ovo drugi put u poslednjih 5 meseci da se pojavljuju navodi o izbijanju požara na deponiji. Ovi navodi koincidiraju sa povećanim zagađenjem vazduha, budući da se slična situacija desila i u oktobru 2019. godine. Podsećamo i na navode iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima da su stručne ekipe JKP „Gradska čistoća”, Sekretarijata za inspekcijske poslove, kao i Sektora za vanredne situacije na terenu utvrdile da nema požara. Kao i da su Zavod za javno zdravlje Beograd i Sekretarijat za zaštitu životne sredine izvršili dodatna merenja kvaliteta vazduha sa ciljem praćenja situacije oko deponije.

Pozivamo Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, Zavod za javno zdravlje Beograd, kao i organe Gradske uprave Grada Beograda – Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, da objave nalaze stručnih ekipa o stanju na deponiji i kvalitetu činilaca životne sredine, do kojih su došli po izlasku na teren.

Objavljivanje podataka o kvalitetu vazduha u okolini deponije je posebno važno

Objavljivanje podataka o kvalitetu vazduha u okolini deponije je posebno važno jer se pri sagorevanju otpada oslobađaju i gasovi. Gasove stanice za monitoring kvaliteta vazduha ne prate. Tako da bi podaci do kojih su došle stručne ekipe na terenu bili nezamenjivi u cilju informisanja javnosti o trenutnom stanju kvaliteta vazduha.

Zagađenje vazduha u Beogradu je nastavak zabrinjavajućeg višegodišnjeg trenda. Loš kvalitet vazduha u Beogradu beleži se od 2010. godine. Te se vazduh u prestonici redovno svrstava u 3. kategoriju, koja znači prekomerno zagađen vazduh i prekoračene granične vrednosti za jednu ili više zagađujućih materija. Pozivano nadležne organe da javnosti predstave šta su preduzeli ili šta planiraju da preduzmu kako bi se ovo stanje popravilo.

Pravovremeno informisanje javnosti u vezi sa kvalitetom vazduha je zakonska obaveza nadležnih organa

  Podsećamo da su, prema Zakonu o zaštiti životne sredine i Zakonu o zaštiti vazduha, ,,državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave i ovlašćene i druge organizacije dužni da redovno, blagovremeno, potpuno i objektivno, obaveštavaju javnost o stanju životne sredine, odnosno o pojavama koje se prate u okviru monitoringa nivoa zagađujuće materije i emisije“. Pravo zdravu životnu sredinu i blagovremeno informisanje o njenom stanju je i Ustavom garantovano pravo građana Srbije. Pravo na informisanost garantovano je i Konvencijom o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima koja se tiču životne sredine, koju je Republika Srbija ratifikovala i prenela u domaće zakonodavstvo. 

U ovakvim situacijama, hitna reakcija stručnih, nadležnih službi je neophodna i nezamenjiva. Građani moraju biti informisani o uzrocima i stepenu zagađenja, eventualnim merama koje je potrebno da preduzmu kako bi se zaštitili. Kao i o koracima koje nadležne službe planiraju da preduzmu da odgovore na problem. Jedino na taj način može se uspostaviti poverenje građana u nadležne organe.

Izvor: Beogradska otvorena škola

oglas
Redakcija portala Zelene priče.