Koalicija 27 izražava zabrinutost povodom rezultata prvog sastanka Radne grupe za zaštitu vazduha u Srbiji. Kao i saopštenja koje je Vlada Republike Srbije izdala tim povodom. Smatramo da plan Vlade Republike Srbije umanjuje značaj problema zagađenja vazduha. Te da predložene mere nisu u skladu sa zvaničnim podacima institucija o samom zagađenju vazduha.

Radna grupa je građanima poručila da nema razloga za zabrinutost povodom trenutnog stanja. Kako kažu, koncentracija čestica blizu prosečnim vrednostima za ovo doba godine. Međutim, radna grupa nije objasnila da to i dalje znači da je vazduh u Srbiji prekomerno zagađen. 

Kada se uporede podaci Agencije za zaštitu životne sredine za 2016, 2017. i 2018. godinu, uočava se trend pogoršanja kvaliteta vazduha. Ovi podaci treba da, kod nosioca javnih ovlašćenja, a pre svega Vlade Republike Srbije, izazove zabrinutost. 

U periodu od oktobra do decembra prethodne godine, prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti su zabeležena na skoro svim stanicama Agencije za zaštitu životne sredine na kojima se meri koncentracija zagađujuće materije. Valjevo i Kosjerić prednjače u broju dana sa prekomernim zagađenjem u periodu od oktobra do decembra. Vazduh je bio prekomerno zagađen 57 dana u Valjevu i 54 dana u Kosjeriću, a u Beogradu do 29 dana. Dozvoljeni broj dana sa prekoračenjem dnevne vrednosti PM10 na mernom mestu je 35. 

Izvor fotografije: Beogradska otvorena škola, Zagađenost vazduha, Beograd

Prekomerno zagađenje vazduha nastavilo se u januaru  2020. i zabeleženo je na većini stanica kojima se vrši merenje PM10 čestica. U Užicu i Valjevu prosečne dnevne koncentracije PM10 čestica su samo jedan do dva dana bile ispod zakonom propisane granice. Rekordne vrednosti koncentracija PM10 čestica, do čak deset puta više, zabeležene su u Smederevu, Užicu i Pančevu. 

Sama činjenica da je vazduh u zimskim mesecima u istoj meri prekomerno zagađen kao i prethodnih godina predstavlja razlog za zabrinutost. Sadašnja situacija ukazuje da nadležni organi i institucije nisu učinili ništa da to stanje poprave.

Prosečno prekomerno zagađen vazduh je i dalje prekomerno zagađen vazduh.

Zabrinjavajuća je konstatacija da nema razloga za zabrinutost trenutnim stanjem. Iako podaci Svetske zdravstvene organizacije govori o podacima da usled zagađenja unutrašnjeg i ambijentalnog vazduha godišnje prevremeno umre gotovo 11 500 građana Srbije. Pored toga, troškovi povezani sa lečenjem zdravstvenih posledica zagađenja vazduha u Srbiji dostižu i do 33% BDP-a.

Izveštaj Evropske agencije za zaštitu životne sredine pokazuje da se Srbija nalazi na vrhu liste zemalja po broju izgubljenih godina života na 100 000 građana. Poređenja radi,  građani Srbije izgube 11 puta više godina života usled zagađenja vazduha od građana Norveške. Zagađenje vazduha u Srbiji itekako treba da izaziva zabrinutost, kako građana tako i nosioca javnih ovlašćenja. 

Usled zagađenja vazduha godišnje prevremeno umre gotovo 11 500 građana Srbije.

Zabrinutost dalje izaziva i odabir mera za smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji. To su mere koje predviđaju subvencije za kupovinu elektro i hibridnih vozila. Ove mere se msatraju neadekvatnima jer ne postoje zvanični podaci koji bi opravdali ovaj postupak.

Zvanični podaci Agencije za zaštitu životne sredine ukazuju da su najveći izvor zagađenja toplane snage manje od 50MW i individualna ložišta. Dok sektor saobraćaja povećanoj koncentraciji ovih čestica doprinosi sa svega 6%. Kada se govori o individualnim ložištima, većina građana koja se greje na ovaj način, nalazi se u stanju energetskog siromaštva. Tako da bi merama subvencionisanja trebalo obuhvatiti pre svega ovu grupu građana. Podaci Republičkog zavoda za statistiku i druga istraživanja  pokazuju da: 

  • gotovo 60% domaćinstava u Srbiji koristi čvrsta goriva za grejanje
  • skoro 90% najsiromašnijih građana greje se upravo na čvrsta goriva;   
  • 39% domaćinstava u Srbiji u toku zime greje samo jednu sobu.

Jasno je da mera subvencionisanja kupovine privatnih električnih i hibridnih vozila javnim novcem nije adekvatna opcija koja će otkloniti uzrok zagađenja vazduha.  

Pozivamo članove Radne grupe za zaštitu vazduha da mere za smanjenje zagađenja vazduha definišu u skladu sa zvaničnim dostupnim podacima o izvorima zagađenja. Zatrim, da se u ocenjivanju kvaliteta vazduha i informisanju javnosti oslanjaju na važeće propise.

Prosečno prekomerno zagađen vazduh je i dalje – prekomerno zagađen vazduh.

Izvor: Koalicija 27

oglas
Redakcija portala Zelene priče.